Barrio Del Tacos Logo

Algemene voorwaarden Webshop. (Dutch)

(English Below)


Algemene voorwaarden webshop
Artikel 1 – Informatie over BARRIO DEL TACOS
Naam onderneming: BARRIO DEL TACOS – Tim DEGRAER.
Btw-nummer: BE0785609136

Kantoren: 8800 ROESELARE, Groenestraat 229.
Telefoonnummer: +32493464795
E-mail: Info@BarrioDelTacos.com


Artikel 2 – Definities

Overeenkomst:

De overeenkomst op afstand gesloten tussen de Onderneming en de Klant voor de aankoop van Producten via de Website. De Overeenkomst wordt beheerst door deze algemene voorwaarden.
Werkdag:

Elke dag, behalve zaterdag, zondag en wettelijke feestdagen (in België).
Onderneming:

De heer Tim DEGRAER, handeldrijvende onder de benaming “Barrio Del Tacos”, met adres te 8800 ROESELARE, aan de Groenestraat 229, KBO-nr. BE0785609136
Klant:

Elke natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteiten vallen en die via de Website Producten aankoopt of mogelijk zal aankopen.
Aanbod:

Het aanbieden van Producten via de Website. Het Aanbod en de navolgende totstandgekomen Overeenkomst wordt beheerst door deze algemene voorwaarden.
Producten:

Alle goederen beschikbaar voor aankoop op de Website.
Website:

www.BarrioDelTacos.com


Artikel 3 – Toepasselijkheid

3.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van de Onderneming en op alle Overeenkomsten.
3.2. Deze algemene voorwaarden zijn ter beschikking op de Website van de Onderneming URL en worden aan de Klant ter beschikking gesteld vóór het afsluiten van de Overeenkomst met de Klant.
3.3  Deze algemene voorwaarden zullen, minstens vóór het afsluiten van de Overeenkomst, ter beschikking van de Klant worden gesteld op een wijze die de Klant in staat zal stellen de algemene voorwaarden te bewaren op een duurzame elektronische gegevensdrager.


Artikel 4 – Totstandkoming en duur van de Overeenkomst

4.1. De Overeenkomst is gesloten zodra de Klant het Aanbod en de algemene voorwaarden heeft aanvaard.
4.2. De Overeenkomst en de algemene voorwaarden blijven van kracht tot alle verbintenissen zijn uitgevoerd.


Artikel 5 – Prijzen

5.1. De prijzen van de Producten zijn de prijzen die zijn vermeld op de Website op het moment dat de Klant een bestelling plaatst.
5.2. Alle prijzen zijn inclusief btw tegen het geldende huidige tarief in het land van verblijf van de Klant.
5.3. Alle prijzen van de Producten zijn exclusief leveringskosten. De leveringskosten zijn beschikbaar voor de Klant op de Website. De leveringskosten zullen afhankelijk zijn van het land waarnaar de Producten moeten worden verzonden.
5.4. Alvorens een bestelling te plaatsen zal de totale prijs, inclusief alle kosten en belastingen, beschikbaar zijn voor de Klant en worden vermeld op de Website.
5.5. Als een Product niet correct geprijsd is op de Website, zal de Onderneming schriftelijk contact opnemen met de Klant zodra de Onderneming kennis krijgt van de onjuiste prijs. De Klant heeft de mogelijkheid om de Producten te blijven kopen of de bestelling te annuleren in overeenstemming met de annuleringsprocedure bepaald in clausule 8. De bestelling wordt pas verwerkt nadat de Onderneming de instructies van de Klant heeft ontvangen binnen 15 dagen vanaf het moment dat de Onderneming de Klant in kennis heeft gesteld. Als de Onderneming er niet in slaagt om contact op te nemen met de Klant, gebruikmakend van de contactgegevens die de Klant tijdens de bestelprocedure heeft verstrekt, of als de Onderneming geen antwoord van de Klant ontvangt binnen de hierboven vermelde termijn, behandelt de Onderneming de bestelling als geannuleerd en stelt ze de Klant daarvan schriftelijk in kennis.


Artikel 6 – Betaling en betalingsmiddelen

6.1. De Klant kan de Producten betalen via de betaalmiddelen gespecificeerd op de Website.
6.2. De Klant moet betalen op het ogenblik van de plaatsing van de bestelling.
6.3. Indien de Klant betaalt via bankoverschrijving, zal de Onderneming de bestelling beginnen te verwerken vanaf het moment van ontvangst van de volledige betaling. Als de Onderneming niet de volledige betaling ontvangt binnen 3 werkdagen na ontvangst van de bestelling, heeft de Onderneming het recht om de bestelling automatisch te annuleren.


Artikel 7 – Verzending en levering

7.1. De Onderneming verbindt zich ertoe de Producten te leveren binnen een termijn van 14 dagen na volledige ontvangst van de betaling, tenzij een andere leveringsdatum wordt overeengekomen tussen de Onderneming en de Klant op het ogenblik dat de Overeenkomst tot stand komt.
  Indien de Onderneming niet in staat is om de Producten binnen de bovenvermelde termijn te leveren, verbindt de Onderneming zich ertoe om de Klant hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen. De Klant zal de Onderneming dan een nieuwe, redelijke leveringstermijn geven. Als de Onderneming de termijn opnieuw overschrijdt, heeft de Klant het recht om de bestelling te annuleren.
7.2. De Klant ontvangt een bevestiging via … zodra de bestelling de Onderneming verlaat. De bevestiging bevat ….
7.3. De Onderneming zal de bestelling leveren op het adres dat de Klant aan de Onderneming heeft opgegeven tijdens het aankoopproces.
7.4. Indien er op het moment van levering niemand beschikbaar is op het adres van de Klant, dient de Klant de instructies te volgen van de leveringsdienst die belast is met de levering van de bestelling.
7.5. De Onderneming behoudt zich het recht voor om gedeeltelijke leveringen van de bestelde Producten te verrichten, bijvoorbeeld als een deel van de bestelling vertraging oploopt of niet beschikbaar is. In geval van gedeeltelijke levering zal de Onderneming de Klant binnen de 24 uur op de hoogte brengen.
7.6. Bij levering/afhaling dient de Klant de verpakking te controleren op eventuele schade. Als de Producten beschadigd zijn, mag de Klant de levering niet aanvaarden en moet hij de Onderneming onmiddellijk op de hoogte brengen 24 uren. Na kennisgeving zal de Onderneming de Klant de nodige instructies geven met betrekking tot de beschadigde Producten.


Artikel 8 – Recht om een bestelling te annuleren vóór levering

8.1. De Klant heeft het recht om de bestelling zonder opgave van een reden en zonder kosten te annuleren vóór de verzending van de bestelling.
8.2. De Klant dient de bestelling te annuleren door verzending van een e-mail naar support@BarrioDelTacos.com of via de account van de Klant op de Website.
  Na annulering van de bestelling ontvangt de Klant een schriftelijke bevestiging van de annulering via elektronische weg en zal de Onderneming de reeds betaalde bedragen terugbetalen.
8.3. Na ontvangst van een bevestiging dat de Producten de Onderneming hebben verlaten (in overeenstemming met clausule 7.2.), kan de Klant de bestelling niet meer annuleren.
8.4. Indien het niet mogelijk was de bestelling te annuleren, worden de Producten geleverd en kan de Klant het Product terugsturen volgens de procedure beschreven in clausule 9.


Artikel 9 – Herroepingsrecht en terugbetaling

9.1. De Klant heeft een wettelijk recht om de Overeenkomst te herroepen gedurende de termijn zoals bepaald in clausule 9.2. Dit betekent dat de Klant kan beslissen om de Producten gedurende de betrokken termijn niet te bewaren. De Klant moet de Onderneming op de hoogte brengen van zijn beslissing om de Overeenkomst te herroepen en een terugbetaling te ontvangen. De Klant hoeft geen reden voor de herroeping op te geven.
9.2. De Klant beschikt over veertien (14) dagen om de Overeenkomst te herroepen. Het beginpunt van de termijn om het herroepingsrecht uit te oefenen kan variëren. Volgende regels zijn van toepassing:
  a) Indien de levering één enkel Product is, begint de termijn de dag na ontvangst van het Product door de Klant.
  b) Indien de levering betrekking heeft op meerdere Producten die op afzonderlijke dagen worden geleverd, begint de termijn de dag nadat de Klant het laatste bestelde Product heeft ontvangen.
  c) Indien de levering betrekking heeft op een Product over een bepaalde periode, begint de termijn de dag volgend op de dag waarop de Klant de eerste levering van de Producten heeft ontvangen.
  Indien de Onderneming de Klant niet de wettelijk vereiste informatie heeft verstrekt met betrekking tot het herroepingsrecht van de Klant, zal de Klant twaalf (12) maanden de tijd hebben om de Overeenkomst te herroepen vanaf de dag na het einde van de bovenvermelde eerste termijn van veertien (14) dagen. Indien de Onderneming de Klant de wettelijk vereiste informatie heeft verstrekt met betrekking tot het herroepingsrecht van de Klant binnen de bovenvermelde termijn van twaalf (12) maanden, heeft de Klant veertien (14) dagen de tijd om de Overeenkomst te herroepen vanaf de dag nadat de Klant de informatie van de Onderneming heeft ontvangen.
9.3. U mag de Overeenkomst alleen herroepen als de Producten: …
  a) niet zijn gedragen, gewassen of op een andere manier zijn gebruikt. Het is wel toegelaten om de kledij, schoenen enz. te proberen;
  b) Volledig zijn, en
  c) Voorzien zijn van hun originele labels.
  De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen met betrekking tot:
  a) Dienstenovereenkomsten nadat de dienst volledig is uitgevoerd, indien de uitvoering is begonnen met de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Klant en met de erkenning dat hij zijn herroepingsrecht zal verliezen nadat de Overeenkomst volledig is uitgevoerd door de Onderneming;
  b) de levering van goederen of diensten waarvan de prijs afhankelijk is van schommelingen op de financiële markt waarop de onderneming geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
  c) de levering van goederen volgens specificaties van de Klant of duidelijk voor een specifieke persoon bestemd;
  d) de levering van goederen die snel kunnen bederven of beperkt houdbaar zijn;
  e) de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet kunnen worden teruggezonden en die na de levering geopend zijn;
  f) de levering van goederen die na levering, volgens hun aard, onherroepelijk zijn vermengd met andere producten;
  g) Indien van toepassing : de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de Overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na dertig dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt, waarop de Onderneming geen invloed heeft;
  h) Indien van toepassing : Overeenkomsten waarbij de Klant de Onderneming specifiek heeft verzocht om hem te bezoeken met het oog op het uitvoeren van dringende herstellingen of onderhoud. Wanneer de Onderneming bij een dergelijk bezoek aanvullende diensten verleent waar de Klant niet expliciet om heeft gevraagd, of andere goederen dan vervangstukken die noodzakelijk gebruikt worden om het onderhoud of de herstellingen uit te voeren, is het herroepingsrecht op die aanvullende diensten of goederen van toepassing;
  i) Indien van toepassing : de levering van beveiligde audio- of video-opnamen of computersoftware die na levering verbroken werden;
  j) Indien van toepassing : de levering van een krant, tijdschrift of magazine met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement voor het leveren van dergelijke publicaties;
  k) Indien van toepassing : Overeenkomsten gesloten op een openbare veiling;
  l) Indien van toepassing : De terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, vervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien de Overeenkomst voorziet in een bepaalde datum of periode van uitvoering;
  m) Indien van toepassing : De levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager wordt geleverd indien de uitvoering is begonnen met de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de Klant en zijn erkenning dat hij daarbij zijn herroepingsrecht verliest.
  n) Indien van toepassing : Overeenkomsten voor diensten voor wedstrijden en loterijen.
9.4. Indien de Klant beslist de Overeenkomst te herroepen, moet de Klant de Onderneming daarvan op de hoogte brengen door verzending van een e-mail naar support@BarrioDelTacos.com waarin ondubbelzinnig wordt verklaard dat hij de Overeenkomst wenst te herroepen.
  De Klant moet de Producten terugbezorgen aan de Onderneming zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan veertien dagen na verzending van de kennisgeving van herroeping aan de Onderneming. De Producten moeten naar de Onderneming worden verzonden op dezelfde manier als deze waarop de Klant de Producten heeft ontvangen;
9.5  Alle kosten voor het retourneren van de Producten worden door de Klant betaald.
9.6. In geval van herroeping:
  a) zal de Onderneming de reeds door de Klant betaalde bedragen voor de Producten terugbetalen na ontvangst van de Producten. De Onderneming kan de terugbetaling echter verminderen om rekening te houden met een eventuele waardevermindering van de Producten, indien dit werd veroorzaakt door het feit dat de Klant ze heeft behandeld op een manier die niet toegestaan zou zijn in een winkel.
  b) De Onderneming zal alle terugbetalingen uitvoeren binnen een redelijke termijn na ontvangst van de Producten.
  c) De Onderneming heeft het recht om de Klant terug te betalen met vouchers als de Klant vouchers heeft gebruikt om de Producten te betalen.


Artikel 10 – Garantie

10.1. De Klant heeft recht op een wettelijke garantie van twee jaar. De wettelijke garantie dekt elk defect of gebrek aan conformiteit van de Producten dat zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar vanaf de datum van levering van de Producten.
10.2. De Klant moet de Onderneming schriftelijk informeren over de gebrekkige Producten binnen een redelijke termijn nadat het gebrek bekend is of redelijkerwijs gekend had kunnen zijn door de Klant.
10.3. Indien een gebrek zich voordoet binnen de wettelijke garantieperiode van twee jaar, moet de Klant de procedure volgen zoals bepaald in clausule 9. Na teruggave van het gebrekkige Product zal de Onderneming, naar eigen goeddunken van de Klant, de Klant een nieuw Product sturen of het Product repareren, en zullen wij alle kosten dragen in verband met de omruiling/reparatie van de Producten. Het Product kan alleen worden vervangen en geleverd in zoverre het nog steeds beschikbaar/in voorraad is bij de leveranciers van de Onderneming. Indien de herstelling of vervanging niet mogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft de Klant het recht om de Overeenkomst te beëindigen en zal de Onderneming de prijs terugbetalen in overeenstemming met clausule 9.6.
10.4. Indien van toepassing : sommige Producten hebben een fabrieksgarantie. Voor details over de toepasselijke voorwaarden verwijzen we naar de garantie van de fabrikant die bij de Producten werd verstrekt. Als de Klant een consument is, wordt de wettelijke garantieperiode van twee jaar aangevuld met een fabrieksgarantie.


Artikel 11 – Klachtenprocedure

11.1. Als de Klant klachten heeft, kan hij contact opnemen met de Onderneming via het volgende e-mailadres : Support@BarrioDelTacos.com
  (Optie) Indien de Klant klachten heeft, kan hij contact opnemen met de Onderneming via haar "klachtendienst" ....
11.2. De Klant kan zijn klacht ook indienen bij het door de Europese Unie ter beschikking gestelde onlineplatform voor geschillenbeslechting, http://ec.europa.eu/odr.
  Voor België is dit het Europees Centrum voor de Consument, gelegen te 1060 Brussel, Hollandstraat 13. odr@eccbelgium.be, tel. +3228923712)


Artikel 12 – Overdracht en onderaanneming

12.1. De Onderneming heeft het recht haar rechten en verplichtingen krachtens de Overeenkomst over te dragen aan een leverancier (bv. voor de levering van het Product), maar dit zal geen invloed hebben op de rechten en verplichtingen krachtens deze algemene voorwaarden.
12.2. Als de Klant een Product als geschenk heeft gekocht, kan hij de garantie zoals bepaald in clausule 10 overdragen aan de ontvanger van het geschenk zonder daarvoor de toestemming van de Onderneming te moeten vragen.


Artikel 13 – Gebruik van persoonsgegevens

13.1. De Onderneming gebruikt de persoonsgegevens van de Klant uitsluitend in overeenstemming met het Privacybeleid op de Website.

Artikel 14 – Overmacht

14.1. De Onderneming is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de niet-uitvoering of vertraging in de uitvoering van haar verplichtingen krachtens de Overeenkomst die te wijten is aan overmacht.
14.2. In geval van Overmacht:
  a) zal de Onderneming de Klant hiervan op de hoogte brengen; en;
  b) zullen de verplichtingen van de Onderneming krachtens de Overeenkomst worden opgeschort en zal de termijn voor de uitvoering van de verplichtingen worden verlengd voor de duur van de situatie van Overmacht. Wanneer de situatie van Overmacht invloed heeft op de levering van de Producten, zal de Onderneming een nieuwe leveringsdatum regelen met de Klant nadat de situatie van Overmacht voorbij is.
14.3. De Klant heeft het recht om de Overeenkomst te annuleren die werd beïnvloed door een situatie van Overmacht die meer dan 30 dagen heeft geduurd. Om te annuleren, neemt u contact op met de Onderneming via letstalk@at3amstudio.com
  Indien de Klant ervoor kiest om de Overeenkomst te annuleren, moet hij de reeds ontvangen Producten terugbezorgen, in overeenstemming met de procedure vermeld in de clausules 9.4-9.6.


Artikel 15 – Toepasselijk recht en bevoegdheid

15.1.
Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Dit betekent dat de Overeenkomsten voor de aankoop van Producten via onze Website en alle geschillen of eisen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, worden geregeld door het Belgisch recht.

15.2
Voor alle betwistingen zijn uitsluitend die Rechtbanken bevoegd die territoriaal bevoegd zijn voor het rechtsgebied van de woonplaats of van de plaats van de maatschappelijke zetel van de Onderneming, behoudens indien de Onderneming verkiest de regels van het gemeenrecht, conform het Gerechtelijk Wetboek, toe te passen.


Artikel 16 – Varia

16.1.
De Onderneming kan deze algemene voorwaarden te allen tijde wijzigen. De algemene voorwaarden die van kracht zijn op het moment van de bestelling van de Producten zullen van toepassing zijn op de Overeenkomst tussen de Klant en de Onderneming.

16.2.
Onverminderd de rechten en rechtsmiddelen die door de toepasselijke wetgeving of deze algemene voorwaarden aan de Klant worden toegekend, zal onze aansprakelijkheid voor directe schade beperkt zijn tot de waarde van de bestelde Producten.

16.3.
De nietigheid van een bepaling of een deel van een bepaling krachtens de Overeenkomst zal geenszins de geldigheid aantasten van het resterende deel van de bepaling of de rest van de bepalingen en clausules.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

General Terms & Conditions Webshop.

(for legal issues the Dutch version will be applied)


Article 1 - Information about BARRIO DEL TACOS

Company name: BARRIO DEL TACOS - Tim DEGRAER.

VAT number: BE0785609136

Offices: 8800 ROESELARE, Groenestraat 229.

Telephone number: +32493464795

Email: Info@BarrioDelTacos.com


Article 2 - Definitions

Agreement:

The distance contract concluded between the Company and the Customer for the purchase of Products via the Website. The Agreement is governed by these general terms and conditions.
Business day:

Every day, except Saturday, Sunday and legal holidays (in Belgium).
Company:

Mr. Tim DEGRAER, trading under the name “Barrio Del Tacos”, with address at 8800 ROESELARE, Groenestraat 229, CBE no. BE0785609136

Customer:

Any natural person acting for purposes outside his trade, business, craft or profession and who purchases or may purchase Products through the Website.
Offer:

Offering Products through the Website. The Offer and the following concluded Agreement are governed by these general terms and conditions.
Products:

All goods available for purchase on the Website.
Website:

www.BarrioDelTacos.com


Article 3 - Applicability

3.1. These general terms and conditions apply to every Offering of the Company and to all Agreements.
3.2. These general terms and conditions are available on the Company's Website URL and are made available to the Customer prior to the conclusion of the Agreement with the Customer.
3.3 These general terms and conditions will, at least before the Agreement is concluded, be made available to the Client in a manner that will enable the Client to store the general terms and conditions on a durable electronic data carrier.


Article 4 - Establishment and duration of the Agreement

4.1. The Agreement is concluded as soon as the Client has accepted the Offer and the general terms and conditions.
4.2. The Agreement and the general terms and conditions remain in force until all commitments have been performed.


Article 5 - Prices

5.1. The prices of the Products are the prices stated on the Website at the time the Customer places an order.
5.2. All prices include VAT at the prevailing current rate in the Customer's country of residence.
5.3. All prices of the Products are exclusive of delivery costs. Delivery charges are available to the Customer on the Website. Delivery costs will depend on the country to which the Products are to be shipped.
5.4. Before placing an order, the total price, including all charges and taxes, will be available to the Customer and listed on the Website.
5.5. If a Product is not correctly priced on the Website, the Company will contact the Customer in writing as soon as the Company becomes aware of the incorrect price. The Customer has the option to continue to purchase the Products or cancel the order in accordance with the cancellation procedure specified in clause 8. The order will not be processed until the Company has received the Customer's instructions within 15 days from the time the Company has notified the Customer. If the Company is unable to contact the Customer, using the contact details provided by the Customer during the ordering process, or if the Company does not receive a response from the Customer within the above-mentioned timeframe, the Company will process the order canceled and will notify the Customer thereof in writing.


Article 6 - Payment and means of payment

6.1. The Customer can pay for the Products via the payment methods specified on the Website.
6.2. The Customer must pay at the time of placing the order.
6.3. If the Customer pays by bank transfer, the Company will start processing the order from the moment of receipt of full payment. If the Company does not receive full payment within 3 working days of receipt of the order, the Company has the right to automatically cancel the order.


Article 7 - Shipment and delivery

7.1. The Company undertakes to deliver the Products within 14 days of full receipt of payment, unless a different delivery date is agreed between the Company and the Customer at the time the Agreement is concluded.
If the Company is unable to deliver the Products within the aforementioned period, the Company undertakes to notify the Customer in writing. The Client will then give the Company a new, reasonable delivery period. If the Company again exceeds the deadline, the Customer has the right to cancel the order.
7.2. The Customer will receive confirmation via… as soon as the order leaves the Company. The confirmation contains….
7.3. The Company will deliver the order to the address provided by the Customer to the Company during the purchase process.
7.4. If no one is available at the Customer's address at the time of delivery, the Customer must follow the instructions of the delivery service responsible for the delivery of the order.
7.5. The Company reserves the right to make partial deliveries of the ordered Products, for example if part of the order is delayed or unavailable. In case of partial delivery, the Company will notify the Customer within 24 hours.
7.6. Upon delivery / collection, the Customer must check the packaging for possible damage. If the Products are damaged, the Customer must not accept the delivery and must notify the Company immediately 24 hours. Upon notification, the Company will provide the Customer with the necessary instructions regarding the damaged Products.


Article 8 - Right to cancel an order before delivery

8.1. The Customer has the right to cancel the order without giving any reason and free of charge before dispatch of the order.
8.2. The Customer must cancel the order by sending an email to support@BarrioDelTacos.com or via the Customer's account on the Website.
After cancellation of the order, the Customer will receive written confirmation of the cancellation electronically and the Company will refund the amounts already paid.
8.3. Upon receipt of confirmation that the Products have left the Company (in accordance with clause 7.2.), The Customer cannot cancel the order.
8.4. If it was not possible to cancel the order, the Products will be delivered and the Customer may return the Product according to the procedure described in clause 9.


Article 9 - Right of withdrawal and refund

9.1. The Customer has a legal right to withdraw from the Agreement during the term set out in clause 9.2. This means that the Customer can decide not to keep the Products for the relevant period. The Client must notify the Company of its decision to withdraw from the Agreement and receive a refund. The Customer does not have to state a reason for the withdrawal.
9.2. The Customer has fourteen (14) days to cancel the Agreement. The starting point of the period to exercise the right of withdrawal can vary. The following rules apply:
a) If the delivery is a single Product, the term starts the day after receipt of the Product by the Customer.
b) If the delivery relates to several Products that are delivered on separate days, the period starts the day after the Customer has received the last ordered Product.
c) If the delivery relates to a Product over a certain period, the period starts on the day following the day on which the Customer has received the first delivery of the Products.
If the Company has not provided the Customer with the legally required information regarding the Customer's right of withdrawal, the Customer will have twelve (12) months to withdraw from the Agreement from the day after the end of the aforementioned first fourteen-month term. (14 days. If the Company has provided the Customer with the legally required information regarding the Customer's right of withdrawal within the aforementioned twelve (12) month period, the Customer has fourteen (14) days to withdraw from the Agreement from the day after the Customer has received the information from the Company.

9.3. You may only withdraw from the Agreement if the Products: ...
a) have not been worn, washed or otherwise used. It is allowed to try on the clothes, shoes, etc.
b) Complete, and
c) Have their original labels.
The Customer cannot exercise the right of withdrawal with regard to:
a) Service contracts after the service has been fully performed, if the performance has started with the explicit prior consent of the Customer and with the acknowledgment that he will lose his right of withdrawal after the Agreement has been fully performed by the Company;
b) the supply of goods or services the price of which depends on fluctuations in the financial market over which the undertaking has no influence and which may occur within the withdrawal period;
c) the delivery of goods according to the Customer's specifications or clearly intended for a specific person;
d) the supply of goods that spoil quickly or have a limited shelf life;
e) the delivery of sealed goods which cannot be returned for reasons of health protection or hygiene and which have been opened after delivery;
f) the delivery of goods which, after delivery, by their nature, have been irrevocably mixed with other products;
g) If applicable: the delivery of alcoholic beverages, the price of which has been agreed upon at the conclusion of the Agreement, but the delivery of which can only take place after thirty days, and the actual value of which depends on fluctuations in the market on which the Company has no influence;
h) If applicable: Agreements where the Customer has specifically requested the Company to visit it in order to carry out urgent repairs or maintenance. If the Company provides additional services during such a visit that the Customer has not explicitly requested, or goods other than spare parts that are necessary to perform the maintenance or repairs, the right of withdrawal applies to those additional services or goods;
i) If applicable: the delivery of secured audio or video recordings or computer software that were broken after delivery;

j) If applicable: the supply of a newspaper, magazine or magazine with the exception of subscription agreements for the supply of such publications;
k) If applicable: Agreements concluded at a public auction;
l) If applicable: The provision of accommodation other than for residential purposes, transport, car rental services, catering and services related to leisure activities, if the Agreement provides for a specific date or period of performance;
m) If applicable: The supply of digital content that is not supplied on a tangible medium if the performance has started with the prior express consent of the Customer and his acknowledgment that he thereby loses his right of withdrawal.
n) If applicable: Contracts for services for competitions and lotteries.
9.4. If the Customer decides to withdraw from the Agreement, the Customer must notify the Company by sending an email to support@BarrioDelTacos.com in which it is unambiguously stated that it wishes to withdraw from the Agreement.
The Customer must return the Products to the Company without undue delay and in any case no later than fourteen days after sending the notice of withdrawal to the Company. The Products must be shipped to the Company in the same manner as the Customer received the Products;
9.5 All costs for returning the Products will be paid by the Customer.

9.6. In case of withdrawal:
a) the Company will refund the amounts already paid by the Customer for the Products upon receipt of the Products. However, the Company may reduce the refund to take into account any diminished value of the Products, if this was caused by the Customer handling them in a way that would not be permitted in a store.
b) The Company will make all refunds within a reasonable time after receipt of the Products.
c) The Company has the right to reimburse the Customer with vouchers if the Customer has used vouchers to pay for the Products.


Article 10 - Warranty

10.1. The Customer is entitled to a legal warranty of two years. The legal warranty covers any defect or lack of conformity of the Products that manifests itself within a period of two years from the date of delivery of the Products.
10.2. The Customer must notify the Company in writing of the defective Products within a reasonable period after the defect is known or could reasonably have been known by the Client.
10.3. If a defect occurs within the statutory warranty period of two years, the Customer must follow the procedure provided in clause 9. Upon return of the defective Product, the Company will, at the Customer's discretion, send the Customer a new Product or the Repair Product, and we will bear all costs associated with the exchange / repair of the Products. The Product can only be replaced and supplied to the extent that it is still available / in stock from the Company's suppliers. If the repair or replacement is not possible or cannot be performed within a reasonable time, the Customer has the right to terminate the Agreement and the Company will refund the price in accordance with clause 9.6.
10.4. If applicable: some Products have a manufacturer's warranty. For details on the applicable terms and conditions, please refer to the manufacturer's warranty provided with the Products. If the Customer is a consumer, the statutory warranty period of two years is supplemented by a manufacturer's warranty.


Article 11 - Complaints procedure

11.1. If the Customer has any complaints, he can contact the Company at the following email address: Support@BarrioDelTacos.com
(Option) If the Client has any complaints, he can contact the Company through its "complaints service" ....
11.2. The Customer may also submit a complaint to the online dispute resolution platform provided by the European Union, http://ec.europa.eu/odr.
For Belgium this is the European Consumer Center, located at 1060 Brussels, Hollandstraat 13. odr@eccbelgium.be, tel. +3228923712)


Article 12 - Assignment and subcontracting

12.1. The Company has the right to transfer its rights and obligations under the Agreement to a supplier (e.g. for the delivery of the Product), but this will not affect the rights and obligations under these terms and conditions.
12.2. If the Customer has purchased a Product as a gift, he may transfer the warranty as provided in clause 10 to the recipient of the gift without obtaining the Company's consent.


Article 13 - Use of personal data

13.1. The Company will only use the Customer's personal data in accordance with the Privacy Policy on the Website.

Article 14 - Force majeure

14.1. The Company is not liable or responsible for the non-performance or delay in the performance of its obligations under the Agreement due to force majeure.
14.2. In case of Force Majeure:
a) the Company will notify the Client thereof; and;
b) the Company's obligations under the Agreement will be suspended and the period for performing the obligations will be extended for the duration of the Force Majeure situation. When the Force Majeure situation affects the delivery of the Products, the Company will arrange a new delivery date with the Customer after the Force Majeure situation is over.
14.3. The Customer has the right to cancel the Agreement that was affected by a Force Majeure situation that has lasted more than 30 days. To cancel, contact the Company at letstalk@at3amstudio.com
If the Customer chooses to cancel the Agreement, he must return the Products already received, in accordance with the procedure set out in clauses 9.4-9.6.


Article 15 - Applicable law and jurisdiction

15.1.
These general terms and conditions are subject to Belgian law. This means that the Agreements for the purchase of Products through our Website and any disputes or demands arising from or related to them are governed by Belgian law.

15.2
For all disputes, only those Courts have jurisdiction that have territorial jurisdiction for the jurisdiction of the residence or the place of the registered office of the Company, unless the Company chooses to apply the rules of common law, in accordance with the Judicial Code.


Article 16 - Miscellaneous

16.1.
The Company may change these general terms and conditions at any time. The general terms and conditions in force at the time of the order for the Products will apply to the Agreement between the Customer and the Company.

16.2.
Without prejudice to the rights and remedies granted to Customer by applicable law or these terms and conditions, our liability for direct damage will be limited to the value of the Products ordered.

16.3.
The nullity of any provision or part of a provision under the Agreement will in no way affect the validity of the remainder of the provision or the remainder of the provisions and clauses.